واژگان مشابه و دردسرساز در آیلتس

واژگان مشابه و دردسرساز در آیلتس

کسری از واژه ها در زبان انگلیسی هستند که خیلی خیلی شبیه هم هستند، همین شباهت بیشتر وقت ها شما زبان آموزان عزیز رو که برای آزمون آیلتس و آزمون های دیگه آماده میشید  به اشتباه میندازه و تشخیصشون داخل جمله سخته، این واژه هایی که امروز بهتون معرفی می کنم طبق آمار بیشترین غلط املایی و تلفظی رو در اسپیکینگ، رایتینگ و لیسنینگ آزمون آیلتس ایجاد می کنن و در اغلب موارد زبان آموزان این واژه ها رو با هم اشتباه میگیرن، پیشنهاد میکنم این واژه ها رو روی فیش هایی یادداشت کنین و یا از روی هر کدوم چندین مرتبه بنویسید …

بیابان desert

دسر dessert

به جز except
پذیرفتن accept

مردن die
رنگ کردن dye

تاثیر گذاشتن affect
اثر effect

اجازه گرفته allowed
با صدای بلند aloud

محراب altar
تغییر کردن، دادن alter

برهنه bare
تحمل کردن bear

نامطبوع coarse
دوره course

کشمش currant
کنونی current

شورا council
مشورت counsel
پنهان conceal

دوگانه dual
جنگ تن به تن duel

خودنمایی flaunt
تمسخر flout

به طور رسمي formally
سابق formerly

آرام quiet
کاملquite
رها كردن-ترك كردن quit

سبک(سبكتر) كردن -درخشيدن lightening
آذرخش-برق زدن lightning

شل loose
از دست دادن lose

بادبان sail
فروش sale

دوختن sew
بذرپاشیsow
ماضي see- ارّه saw

درد pain
جام pane

آرامش peace
تکه piece

شخصی personal
کارکنان personnel

ساکن stationary
نوشت افزار stationery

کمر waist
تلف کردن waste

شرايط جوي-آب و هوا weather
آیا / چه whether

لینک های دانلود

راهنما

مشخصات

سیستم مورد نیاز