قید در انگلیسی adverb

قید در انگلیسی adverb

قید برای توصیف حالت فعل استفاده میشود. در زبان انگلیسی جای قید ممکن است در بعضی جملات فرق کند، اما معمولا بین فعل و مفعول آن قرار نمیگیرد و بعد فعل می آید

Verb+object+adverb

I often get headaches.
She speaks English well.

نمونه ای از این قیدها Angrily, slowly, noisily, quietly, softly, hard هستند. این قیدها عمدتا قید مکان، زمان، و حالت هستند

گاهی نیز قید بعد فعل قرار میگیرد

I have never understood her.

نمونه ای از این قیدها Sometimes, probably, almost, just, fortunately هستند.

توجه داشته باشید گاهی وقت ها قیدها به جای فعل، حالت صفت را توصیف میکنند:

Adverb+Adjective

It’s terribly cold today.
This steak is badly cooked.
He was madly in love with her.

 

معمولا قیدها را از ly آخر کلمات میشناسیم، اما گاهی این نوع کلمات صفت هستند:

Costly, friendly, lively, lonely, unlikely

برای تبدیل به قید

She smiled in a friendly way.
He gave a lovely laugh.

بعضی قیدها نیز با صفت یکی هستند:

Fast, easy, fair, fine, free, hard, high, late, sure

He walks fast.
They don’t play fair.
She arrived late.

لینک های دانلود

راهنما

مشخصات

سیستم مورد نیاز