عبارات انگلیسی برای مثال زدن

عبارات انگلیسی برای مثال زدن

📊 حتما شما هم در مکالمات روزمره خود برای بيان بهتر منظورتان از مثال و عباراتی همچون ‘مثلا’ و ‘برای مثال’ استفاده میکنید. در زبان انگلیسی نیز این مفاهیم را با جملات و عبارات متنوعی میتوانید بیان کنید. این گونه جملات شما تکراری نخواهند بود:

🗃 Giving an example :

📊For example
📊For instance
📊Here’s an example
📊Let me give an example of what I’m talking about.
📊I can give the following examples…
📊I have two examples I can give.
📊I want to illustrate this point with an example

🔻Illustrate
توضیح دادن، با مثال روشن ساختن

📊Another example would be….

🗃 Asking for an example :

📉Like what?
📉For example?
📉For instance?
📉Can you give me an example?
📉Can I have an example of
📉Do you have an example of…
📉I’d like an example of how to use this word?
📉Is there an example you can give us?

 

لینک های دانلود

راهنما

مشخصات

سیستم مورد نیاز