جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

در این نوشته می خواهیم در مورد جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی صحبت کنیم. در زبان انگلیسی اسم به دو شکل اسم مفرد و اسم جمع تقسیم می شود ، در این قسمت قصد داریم قواعد جمع بستن اسم در زبان انگلیسی را برای شما زبان آموزان گل بگیم … پس ادامه ی مطلب رو از دست ندید …

اگر به آخر اسم s اضافه کنیم، تبدیل به جمع می شود:

کتاب ها books → کتاب book

کیف ها bags → کیف bag

فندک ها lighters → فندک lighter

اگر اسم مفرد با( z – x – s – sh – ch) ختم شود، در جمع es می گیرد و به صورت سیلاب جداگانه وبه صورت (ایز) تلفظ می شئد.

بشقاب ها dishes → بشقاب dish

اتوبوس ها buses → اتوبوس bus

جعبه ها boxes → جعبه box

سر و صدا ها buzzes → سر و صدا buzz

کلیسا ها churches → کلیسا church

اگر اسم مفرد به یکی از حروف( f – k – t – p) ختم گردد، s علامت جمع به صورت (س) تلفظ می شود:

cats → گربه cat

taps → شیر آب tap

roofs → پشت بام roof

اگر اسم مفرد به یکی از حروف به غیر از حروف بالا ختم شود، علامت جمع s به صورت (ز) تلفظ می شود.

اگر اسمی به y ختم شود و قبل از y یک حرف بی صدا باشد، y در جمع به ies تبدیل می شود. ولی اگر قبل از آن حرف صدا دار باشد، تغییری نمی کند و به آن s اضافه می شود:

duties → وظیفه duty

babies → کودک baby

countries → کشور country

keys → کلید key

boys → پسر boy

برای جمع یستن حروف و ارقام از s استفاده می شود، ولی برای وجه تشخیص آن از علامت آپوستروف (‘) استفاده می شود. چنانچه حرف s بعد از سال به کار رود، معنی (اندی) در زبان فارسی را می دهد.:

در لغت room دوتا o وجود دارد.

There are two O’S in the word room.

اگر اسم مفرد به O ختم شود و قبل از آن یک حرف بی صدا باشد، هنگام جمع بستن es می گیرد. اگر قبل از O حرف صدا دار باشد، هنگام جمع فقط s می گیرد:

potatoes → سیب زمینی potato

tomatoes → گوجه فرنگی tomato

negroes → سیاه پوست negro

radios → رادیو radio

کلمات زیر از قاعده فوق مستثنی بوده و فقط s می گیرند:

pianos → پیانو piano

solos → تک نواز solo

photos → عکس photo

silos → سیلو silo

dynamos → دینام dynamo

کلمات زیر هم با s و هم با es می توانند جمع بسته شوند:

vocano(e)s → آتش فشان vocano

motto(e)s → شعار motto

mosquito(e)s → پشه mosquito

اگر اسمی به F ختم شود، در جمع F تبدیل به ves می گردد:

thieves → دزد thief

leaves → برگ leaf

calves → گوساله calf

لغات زیر از قاعده فوق مستثنی بوده و در جمع فقط s می گیرند:

handkerchiefs → دستمال handkerchief

roofs → پشت بام roof

proofs → دلیل proof

chiefs → رئیس chief

gulfs → خلیج gulf

cliffs → پرتگاه cliff

cuffs → سرآستین cuff

griefs → غم و غصه grief

hoofs → سُم hoof

plaintiffs → مدعی plaintiff

reffs → صخره reef

serfs → غلام serf

لینک های دانلود

راهنما

مشخصات

سیستم مورد نیاز